03-AIPoker用户使用手册

3、忘记密码

3-1、从登录页点击“忘记密码”,填入注册时填写的邮件地址,点击发送,系统发送验证码到邮箱,然后在界面里填写正确的验证码,然后就可以更改密码了。

 

 

 

 

上一页 注册新用户         首页          下一页 应用首页